سکوت

بهترين دواست.

آه خداي من

سرنوشت من اين است

که سرنوشتم را بدانم

و با آن مبارزه کنم!

سرنوشت من بقاست

در ميان اين جماعت مردگان

که همهمه سکوتشان مرا به سمت

پرتگاه زمين ميفرستد

و نگاهشان

مرا به همخوابگي دعوت ميکند

و دستهايشان به ماندن و هيچ نکردن!

/ 0 نظر / 7 بازدید