های آدمها ...

بعضی وقتا آدم لازم نيست به کسی خيلی نزديک باشه تا از رفتنش غمگين بشه. اينکه ببينيم عده ای همنوع با تمام خوبی ها و احتمالا بديهاشون رفتن باعث غم فراوان ميشه.   آن زمان که فروغ درخشان در برابر ديدگانم ميدرخشيد اکنون برای هميشه از نظرم ناپديد شده است. گرچه ديگر هيچ چيز نميتواند شکوه علفزار و طراوت گلها را به ما باز گرداند اما غمی نيست. بايد قوی بود و به آنچه بر جای مانده است اميد بست.

/ 2 نظر / 12 بازدید
شادی

بايد اميد بست؛ اما اگر هيچ بر جای نمانده باشد چه؟