من هرچی فکر میکنم میبینم که هیچی آخرش وجود نداره. همه ما یه فکریم. اگه من به تو فکر نکنم دیگه تو وجود نداری. اگه تو هم به من فکر نکنی دیگه سیامک نیست.شاید هم داره! چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه.

فاصله چیست جز یک تصور نور؟

تصور چیست جز حقیقت کور؟

حقیقت چیست جز یک فاصله زور؟!

نمیدونم چرا آدمایی که زیاد به مسایل خودشون و اطرافشون فکر میکنن به نظر دیگران بیچاره میان؟

میدونی تو؟

/ 0 نظر / 5 بازدید