چی بگم؟

چند وقت پيش يه جمله از يه نفر شنيدم که مثل پتک خورد تو سرم بهم يادآوری کرد که: ممکنه احساستو اشتباه بفهمی.

-کلماتی مثل متاسفم يا اميدوارم يا ... اشاره ای هستن به موضوع-زمان-مکان و حال نامشخصی که آدم برای ابراز احساساتی که و جود ندارن به کار ميبره.- 

جمله مشکوکيه. آدم نميتونه صحتشو رد کنه يا بپذيره. ولی چيزی که واضحه اينه که: هميشه شرايطه که قواعد رو شکل ميده.

آدم موجود جالبيه. هر چيزی که خدا آفريده جالبه ولی آدم يه چيز ديگست.

ميتونه از ۳۰۰ کيلومتری نسبت به حالات و رفتار يه نفر حساس بشه. يا واسش مهم باشه که چی ميشه. و شايد هم يه روز به خودش بياد و ببينه که عاشق شده! اونم از ۳۰۰ کيلومتری.

بعضيها ميگن اينطوری واژه عشق خيلی تنزل پيدا ميکنه! نميدونم شايد. خودم هم يه زمانی اينطور فکر ميکردم. ولی اولين باری که به زبون اوردم ديدم که اينطور نيست.

 

نقل قول: فقط دشمنها هستن که حرف همو بدون ابهام و به خوبی ميفهمن و اغلب لبخندی هم چاشنی ميکنن. دوستی فراينديه پر ابهام. عشق که خيلی بيشتر!.

ارادتمند.

س.م

 

/ 0 نظر / 10 بازدید