خواستم بنويسم.

باز هم نشد.

مثل هميشه که اينجا نميشه!

تو رو از آخرين دجاوو به ياد ميارم.

ولی چه سود؟

همه چیز در فکره و در فکر که رضايت نباشه؛ هيچ جای ديگه هم نيست.

آدما بر خلاف تصور خودشون يه دفه جهش ميکنن ؛ يکی جهش ميکنه به ملکوت. يکی هم جهش ميکنه به....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید