آه

 چگونه بايد آخرين جاهای خالی رو پر کنم؟

ديگه وزشی توی روحم نمونده.

مثل اينکه تمام عمرم رو به رويای پرواز ميگذرونم.

روزی فرا ميرسه - کاری ميکنم کارستون!

و دلهارو نرم و همدل ميکنم!

چيزی توی آسمون منتظرمه.

چرا نميشه سالهارو قيچی کرد؟

تو ميدوني؟

/ 0 نظر / 7 بازدید