هيچ

آسمان دیگر ندارد ابر.
نورها رنگ باختند.
هست دیگر نیست.
دیگر خاک به زمین نمیریزد.
و تنها فکر میماند.
آرزوی بازگشت دیربازیست که مرا میازارد....

/ 0 نظر / 15 بازدید