آره

عصبیت های حاکم بر جامعه مهمترین دغدغه من به عنوان یک شهروند است. به اعتقاد من اصل و ریشه تمام مشکلات حاکم بر جوامع ناشی از عصبیت است. سیاست. اقتصاد. فرهنگ. تاریخ و هویت ما در اثر این عصبیتها مخشوش میشود. اگر بخواهم کلی گویی نکنم باید بگویم که تلاش برای کاهش عصبیت در جامعه ما کوتاه ترین و کم هزینه ترین و کم تلفات ترین راه است. من نیز از خود شروع میکنم و امید وارم که سایرین نیز به خود بنگرند!

/ 0 نظر / 9 بازدید