آدم هر موقع که اراده کنه ناممکن از بين ميره.

باز  آی  به   بيگناهی      فرياد   حق   بلند   است

بگشا  به  لب  نمازی      گر واجبت دورنگ است.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید